Bài đăng

Thẩm định báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường.

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thẩm định báo cáo kiểm tra ảnh hưởng môi trường.